Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1) Checkerz Media: ICT-bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37089588.
2) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Checkerz Media een overeenkomst heeft afgesloten.
3) Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
4) Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
5) Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
6)  Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen
7) Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG).
8) Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
1) Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Checkerz Media zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2) Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Checkerz Media alleen bindend indien en voor zover deze door Checkerz Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3) Checkerz Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.


Artikel 3. Verplichtingen Checkerz Media
1) Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Checkerz Media dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

2) Checkerz Media spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Checkerz Media zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3) Checkerz Media spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.


Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
1) Opdrachtgever stelt Checkerz Media steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of bankrekeningnummer.

2) Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Checkerz Media het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

3) Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Checkerz Media, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Checkerz Media zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4) Opdrachtgever vrijwaart Checkerz Media van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

5) Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

6) Zonder toestemming van Checkerz Media is het Opdrachtgever verboden de door Checkerz Media verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

7) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

8) Checkerz Media heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Checkerz Media niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

9) Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Checkerz Media en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Checkerz Media mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

10) Het door Opdrachtgever aan Checkerz Media geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Checkerz Media en Opdrachtgever.

11) Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Checkerz Media, dat al het door Opdrachtgever aan Checkerz Media verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Checkerz Media te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

12) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor geüploade content en zorgt voor een eigen backup van deze geüploade content.

13) Checkerz Media heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 


Artikel 5. Offertes
1) Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2) Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Checkerz Media het recht de prijzen hierover aan te passen.

3) Offertes van Checkerz Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


Artikel 6. Prijzen
1)  Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Checkerz Media zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

Artikel 7. Levertijd
1) De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Checkerz Media wordt ontvangen.

2) Door Checkerz Media opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht
1)  Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

2) Indien Checkerz Media, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Checkerz Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.


Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
1) Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals scripts, broncodes, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Checkerz Media of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

2) Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde grafische ontwerpen zoals logo’s, web layouts, foto’s, schetsen alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij het bedrijf dat de grafische ontwerpen ontwikkeld heeft of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de grafische ontwerpen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

3) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

4) Het is Checkerz Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Checkerz Media door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


Artikel 10. Gebruiksrechten
1) Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Checkerz Media Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

2) Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3) De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen
1) Indien is overeengekomen, dat Checkerz Media voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2) Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Checkerz Media vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3) Opdrachtgever kan uitsluitend uit de factuuromschrijving van Checkerz Media, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4) Domeinnamen bedacht of aangeleverd door Opdrachtgever worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Checkerz Media tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Checkerz Media geen bemiddeling heeft verleend. Domeinnamen geregistreerd op naam van Opdrachtgever kunnen (indien alle betalingen voldaan zijn) verhuisd worden naar een andere partij.

5) Domeinnamen bedacht door Checkerz Media of een externe partij worden geregistreerd op naam van degene die de naam bedacht heeft. Opdrachtgever heeft zolang het abonnement loopt het exclusieve gebruikersrecht van deze domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Checkerz Media tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de door externe partij bedachte domeinnaam.


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1) Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Checkerz Media.

2) In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Checkerz Media niet nakomt is Checkerz Media zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Checkerz Media op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
1) Opdrachtgever dient de door Checkerz Media uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Indien Opdrachtgever niet tijdig, heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld. 

2) Alle door Checkerz Media uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

3) Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

4) De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd.

5) In bovenstaande gevallen heeft Checkerz Media voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Checkerz Media vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1) Checkerz Media aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2) De totale aansprakelijkheid van Checkerz Media voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Checkerz Media van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant voor de Diensten geleverd in de laatste drie (3) maanden heeft betaald.

3) Aansprakelijkheid van Checkerz Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4) Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Checkerz Media geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Checkerz Media.

5) De aansprakelijkheid van Checkerz Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Checkerz Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Checkerz Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Checkerz Media in staat is adequaat te reageren.

6) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Checkerz Media meldt.

7) Opdrachtgever vrijwaart Checkerz Media voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Checkerz Media geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

8) Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Checkerz Media die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.


Artikel 15. Overmacht
1) In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Checkerz Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Checkerz Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 16. Abonnementen 
1) De overeenkomst voor hosting- en servicediensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

2) Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

3) De overeenkomst voor hosting- en onderhoudsdiensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4) Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Checkerz Media het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Checkerz Media op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 17. Geheimhouding
1) Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2) Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 18. Wijzigingen AV
1) Checkerz Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Checkerz Media of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3) Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 19. Klachtenafhandeling
1) Bij gebreke van verplichtingen van Checkerz Media dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Checkerz Media.

2) Indien Checkerz Media de klacht gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

3) De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

4) Een klacht schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST 
 

Defenities:

Verwerker:
Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Checkerz Media is in deze situatie de verwerker.

Verwerking: 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen

Verwerkingsverantwoordelijke: 
De verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG). Opdrachtgever is in deze situatie de verwerkingsverantwoordelijke.

Datalek:
Een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.

 

Artikel v.1 Persoonsgegevens
v.1.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in een door Checkerz Media gehoste website worden ingevoerd, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

v.1.2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Opdrachtgever in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

v.1.3. De Opdrachtgever bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Checkerz Media, waarbij de Opdrachtgever doel en middelen aanwijst en dat Checkerz Media daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.


Artikel v.2  Doeleinden van verwerking
v.2.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

v.2.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

v.2.3. De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en / of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel v.3 Verplichtingen verwerker (Checkerz Media)
v.3.1. Ten aanzien van de genoemde verwerkingen zal Checkerz Media zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

v.3.2. De verplichtingen van Checkerz Media die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Checkerz Media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

v.3.3. Het is Checkerz Media toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Opdrachtgever zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.


Artikel v.4 Doorgifte van persoonsgegevens
v.4.1. Checkerz Media mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

v.4.2. Checkerz Media zal Opdrachtgever melden om welk land of landen het gaat.


Artikel v.5 Verdeling van de verantwoordelijkheid
v.5.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Checkerz Media worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

v.5.2. Checkerz Media is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Checkerz Media zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Checkerz Media uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

v.5.3. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.


Artikel v.6 Beveiliging
v.6.1. Checkerz Media zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

v.6.2. Checkerz Media heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;

– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;

– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).

v.6.3. Checkerz Media staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in Checkerz Medias overeenkomst ontbreekt, zal Checkerz Media zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

v.6.4. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Checkerz Media ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.


Artikel v.7 Meldplicht
v.7.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Checkerz Media de Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

v.7.2. Checkerz Media zal de Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.


Artikel v.8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen
v.8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking richt aan Checkerz Media, zal Checkerz Media het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Opdrachtgever van het verzoek op de hoogte te stellen.

v.8.2. Checkerz Media mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Opdrachtgever.


Artikel v.9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
v.9.1. Op alle persoonsgegevens die Checkerz Media van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Checkerz Media zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

v.9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.


Artikel v.10 Audit
v.10.1. Checkerz Media zal de Opdrachtgever de medewerking verlenen die nodig is voor de onder de AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.


Artikel v.11 Duur en beëindiging verwerking
v.11.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Checkerz Media is afgerond.

v.11.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

v.11.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Checkerz Media alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.


Artikel v.12 Geheimhouding
v.12.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

v.12.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

 

Slotbepalingen

- Checkerz Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 

- Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Checkerz Media of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

- Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

- Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

- Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

- Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per whatsapp, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel Whatssapp voldoende vaststaat.


- Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

- Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 


Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Checkerz Media, de Kule 11, 1779EC Den Oever
Internet: https://www.checkerz-media.nl